Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011,  99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 65. Zakona  o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), privredno društvo

 

 

INDUSTRIJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA „ZMAJ“

akcionarsko društvo ZEMUN-BEOGRAD

čiji je MB 07034822 i PIB 100001597, dana 29.09.2021. godine objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

sa održane II vanredne sednice Skupštine akcionara

Dana 28.09.2021. godine sa početkom u 12,00 časova održana je II vanredna sednica SKUPŠTINE AKCIONARA privrednog društva IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD,  Auto put 18.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje II vanredne sednice Skupštine akcionara, potom doneta je Odluka o izboru predsednika Skupštine i imenovani su zapisničar i Komisija za glasanje od tri člana. 

Na II vanrednoj sednici Skupštine u redovnom postupku donete su sledeće Odluke:

1)  Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane       

     dana 28.06.2021.godine;

2)  Odluka o izboru spoljnjeg revizora za reviziju Finansijskih izveštaja             

     IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2021. godinu                                     

     (Redovnih i Konsolidovanih) i naknadi za njegov rad;

3) Odluka o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom Društva

    velike vrednosti.

 

Ukupan broj glasova kojima su raspolagali akcionari koji su imali pravo na lično učešće na ovoj sednici je 157.982.959 glasova odnosno 100 % od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari, a koji na dan akcionara iznosi 157.982.959  običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija-jedan glas), te je postojao kvorum za ponovažan rad i odlučivanje Skupštine. Sve Odluke donete su jednoglasno.

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE A.D.

Đorđe Adamov, s.r.

 

 

ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA POSLOVNU 2021.GODINU

 

 

 

REDOVAN GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ IPM "ZMAJ" A.D.

ZEMUN-BEOGRAD ZA 2020.GODINU

 

KONSOLIDOVANI  GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ IPM "ZMAJ" A.D.

ZEMUN-BEOGRAD ZA 2020.GODINU

 

 

 

            Arhiva