Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011,  99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011, 111/2015 i 108/2016) privredno društvo

INDUSTRIJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA „ZMAJ“

akcionarsko društvo ZEMUN-BEOGRAD

čiji je MB 07034822 i PIB 100001597 dana 30.06.2017. godine, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

sa održane redovne sednice Skupštine akcionara

Dana 29.06.2017. godine sa početkom u 12,00 časova održana je redovna sednica SKUPŠTINE AKCIONARA privrednog društva IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD,  Auto put 18

 

NA KOJOJ SU DONETE SLEDEĆE ODLUKE:

 

1)    Odluka o izboru predsednika Skupštine;

2)    Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 30.09.2016. godine;

3)    Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd koji je sastavljen shodno odredbama člana 399. Zakona o privrednim društvima;

4)    Odluka o usvajanju Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju IPM  “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u 2016.godini- redovnih i konsolidovanih, sa Izveštajima  nezavisnog i ovlašćenog revizora;

5)    Odluka o raspodeli dobiti IPM “ZMAJ” a.d. Zemun-Beograd;

6)    Odluka o usvajanju Finansijskih Izveštaja „ZMAJ-SRCE“ doo Zemun-Beograd za 2016. godinu;

7)    Odluka o raspodeli dobiti „ZMAJ-SRCE“ doo Zemun-Beograd;

8)    Odluke o davanju naknadnog odobrenja za sticanje odnosno raspolaganje imovinom Društva;

 

Ukupan broj glasova kojima su raspolagali akcionari koji su imali pravo na lično učešće na ovoj sednici, imali su 157.982.959 glasova odnosno 100 % od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari, a koji na dan akcionara iznosi 157.982.959 akcija, te je postojao kvorum za punovažan rad i odlučivanje Skupštine.

 

 

                                                                                                    PREDSEDNIK SKUPŠTINE A.D.

                                                                                                      

                                                                                                                  Đorđe Adamov, s.r.

 

 

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA OD 29.06.2017. GODINE

 

 

                         

REDOVAN GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ IPM "ZMAJ" A.D. ZA 2016. GODINU

GODIŠNJI KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ IPM "ZMAJ" A.D. ZA 2016. GODINU.

 

Arhiva