IPM“ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD

MATIČNI BROJ: 07034822

PIB: 100001597

Datum: 28.05.2021.

U skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br. 31/2011,112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), čl. 335., čl. 364. st. 1. i čl. 365. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“,br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018,  95/2018 i 91/2019) i na osnovu Odluke o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d.  ZEMUN-BEOGRAD, Autoput 18, donete na II redovnoj sednici Odbora direktora IPM ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD, održanoj dana 28.05.2021. godine,  upućuje se 

SVIM AKCIONARIMA IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

Dana 28.05.2021. godine

P O Z I V

za Redovnu sednicu Skupštine akcionara

IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

Redovna sednica Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD održaće se u sedištu Društva, Zemun-Beograd, Autoput 18, u prostoriji za sastanke Društva, u ponedeljak, 28.06.2021.godine sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu Skupštine AD predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

 

a)    Prethodni postupak:

1)    Otvaranje sednice Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd i izbor predsednika;

2)    Imenovanje:

1     komisije za glasanje (3 člana),

2     zapisničara

3)    Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma

b)   Redovni postupak:

1)  Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 25.09.2020.godine;

2)  Izveštaj o radu Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;

3)  Izveštaj Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd redovnoj sednici Skupštine 

    akcionara shodno odredbama čl. 399. Zakona o privrednim društvima;

4)    Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja na Odluku Odbora direktora o

      izboru novog spoljnjeg revizora za reviziju Finansijskih izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d.

      Zemun-Beograd za 2020. godinu (Redovnih i Konsolidovanih) i naknadi za njegov rad;

5)  Donošenje  Odluke  o usvajanju   Finansijskih  izveštaja  i  Izveštaja  o  poslovanju               

    IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u 2020. godini – Redovnih  i  Konsolidovanih,  sa

      Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora;

6)    Donošenje Odluke o raspodeli dobiti IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;

 

7)   Donošenje  Odluke  o  usvajanju  Finansijskih  Izveštaja  „ZMAJ-SRCE“ d.o.o.

      Zemun-Beograd u 2020. godini;

8)    Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitaka „ZMAJ-SRCE“ d.o.o.;

9)    Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom Društva;

10) Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom Društva velike vrednosti;

11)  Pitanja akcionara.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog reda donese predložene odluke.Za donošenje predloženih odluka po tačkama 1.-9. dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara. Za donošenje predloženih odluka po tački 10. dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara.  Pilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Ukupan broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas, dalje, o predloženim odlukama po svim tačkama dnevnog reda glasa 157.982.959 običnih akcija, ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara iznosi 157.982.959, glasanje je javno.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Materijali za Redovnu Skupštine AD stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva, ličnim preuzimanjem ili preko punomoćnika, na internet stranici društva: www.zmaj.co.rs., i u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, Autoput 18, u redovno radno vreme, u prostorijama Pravne službe, radnim danima od 9 do13 časova, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Akcionar društva ima pravo da učestvuje u radu Redovne Skupštne što podrazumeva pravo akcionara  da glasa o pitanjima koja su na dnevnom redu, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i aktima društva. Akcionar može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine društva ako ima više od 157.981 akcija sa pravom glasa. Akcionar može glasati i u odsustvu. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju više od 157.981 akcija imaju pravo da prisustvuju sednici Skupštine društva, sa tim da pravo glasa ostvaruju preko zajedničkog punomoćnika koji prisustvuje sednici ili glasaju u odsustvu. Akcionar daje punomoćje punomoćniku u pismenoj formi sa sadržinom i na način predviđen Zakonom o privrednim društvima, pri čemu  društvo nije propisalo obavezan formular punomoćja.

Na internet stranici društva www.zmaj.co.rs. takođe se nalazi:

1.Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda, pravima na postavljanje pitanja, kao i o predviđenim rokovima za ostvarivanje tih prava;

2. Obaveštenje o proceduri za glasanje preko punomoćnika i informacija o načinu dostavljanja obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem od strane akcionara;

3. Opis procedure za glasanje akcionara u njegovom odsustvu, kao i formular za glasanje u odsustvu;

4. Obaveštenje o predlozima odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti, dalje, Obrazloženje Odbora direktora kojim se preporučuje usvajanje odluka koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti sa izveštajem o uslovima pod kojim se  raspolaže imovinom velike vrednosti, dalje, zaključeni Ugovori o zakupu poslovnog prostora kojima je izvršeno raspolaganje imovinom velike vrednosti i obaveštenje o pravima nesglasnih akconara.

Odbor direktora utvrđuje 18.06.2021. godine kao dan akcionara. Pravo učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan 18.06.2021. godine nalaze na spisku akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kod Centralnog registra hartija od vrednosti. 

Ovaj poziv upućuje se i generalnom direktoru, članovima Odbora direktora, revizoru Društva,   direktoru „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. , kao i licu koje je sastavilo Finansijske izveštaje IPM „ZMAJ“ a.d. za 2020.godinu (Redovne i Konsolidovane) i Finansijski izveštaj „ZMAJ-SRCE“ DOO za 2020.godinu. Ovaj Poziv objavljuje se i na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze a.d., Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra hartija od vrednosti, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre, pri čemu objava traje najmanje do 28.06.2021. godine kao dana održavanja sednice Skupšine akcionara. 

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala. 

Predsednik Odbora direktora

Petar Tokarek, s.r.

                                      

 

 

                                    

IPM “ZMAJ“ a.d.

ODBOR DIREKTORA

Broj:II/2021

Dana: 28.05.2021.

ZEMUN-BEOGRAD

 

Na osnovu člana 335. stav 6. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) Odbor direktora IPM »ZMAJ« a.d. Zemun-Beograd donosi

OBAVEŠTENJE  O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU  REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1.    Odbor direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd na II redovnoj sednici koja je održana dana 28.05.2021. godine doneo je Odluku broj II/2021 kojom saziva Redovnu sednicu Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za dan 28.06.2021. godine (ponedeljak) u sedištu Društva u Zemunu, ul. Autoput 18, u prostoriji za sastanke Društva, sa početkom u 12,00 časova.

 

2.                Odluka Odbora direktora broj II/2021 od 28.05.2021. godine kojom se saziva Redovna sednica Skupštine akcionara,  čini sastavni deo ovog Obaveštenja.

 

3.    Ovo Obaveštenje i Odluka Odbora direktora broj II/2021 od 28.05.2021. godine integralno se objavljuje kao jedinstven dokument na internet stranci Društva, internet stranici Beogradske berze a.d. i Komisije za hartije od vrednosti odmah po donošenju citirane Odluke Odbora direktora, a najkasnije narednog radnog dana.

 

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Petar Tokarek, s.r.

 

 

IPM „ZMAJ“  a.d.                                        MATIČNI BROJ: 07034822

ODBOR DIREKTORA                                  PIB: 100001597

Broj: II/2021                                             

Dana: 28.05.2021.                                                                          

ZEMUN-BEOGRAD

Na osnovu čl. 364. st. 1., čl. 365. i čl. 398. st. 1. tač. 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) Odbor direktora  IPM ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD na II redovnoj sednici, održanoj dana 28.05.2021. godine, donosi

O  D  L  U  K  U

o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara

IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

Redovna sednica Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD održaće se u sedištu Društva, Zemun-Beograd, Autoput 18, u prostoriji za sastanke Društva, u ponedeljak, 28.06.2021.godine sa početkom u 12,00 časova.

 

Za sednicu Skupštine AD predlaže se sledeći

 

DNEVNI RED:

 

 

a) Prethodni postupak:

 

1)  Otvaranje sednice Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd i izbor  

  predsednika;

 

2)                  Imenovanje:

      1    komisije za glasanje (3 člana),

2     zapisničara

 

3)  Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma

 

b)   Redovni postupak:

1)  Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 25.09.2020.godine;

2)  Izveštaj o radu Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;

3)  Izveštaj Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd redovnoj sednici Skupštine 

    akcionara shodno odredbama čl. 399. Zakona o privrednim društvima;

4)  Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja na Odluku Odbora direktora o

      izboru novog spoljnjeg revizora za reviziju Finansijskih izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d.

      Zemun-Beograd za 2020. godinu (Redovnih i Konsolidovanih) i naknadi za njegov rad;

 

5)  Donošenje  Odluke  o usvajanju   Finansijskih  izveštaja  i  Izveštaja  o  poslovanju

    IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u 2020. godini – Redovnih  i  Konsolidovanih,  sa

      Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora;

6)   Donošenje Odluke o raspodeli dobiti IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;

7)   Donošenje  Odluke  o  usvajanju  Finansijskih  Izveštaja  „ZMAJ-SRCE“ d.o.o.

      Zemun-Beograd u 2020. godini;

8)    Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitaka „ZMAJ-SRCE“ d.o.o.;

9)    Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom Društva;

10) Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom Društva velike vrednosti;

11) Pitanja akcionara.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog reda donese predložene odluke.                       Za donošenje predloženih odluka po tačkama 1.-9. dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara. Za donošenje predloženih odluka po tački 10. dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara.  Pilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Ukupan broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas, dalje, o predloženim odlukama po svim tačkama dnevnog reda glasa 157.982.959 običnih akcija, ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara iznosi 157.982.959, glasanje je javno.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Materijali za Redovnu Skupštine AD stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva, ličnim preuzimanjem ili preko punomoćnika, na internet stranici društva: www.zmaj.co.rs., i u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, Autoput 18, u redovno radno vreme, u prostorijama Pravne službe, radnim danima od 9 do13 časova, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Akcionar društva ima pravo da učestvuje u radu Redovne Skupštne što podrazumeva pravo akcionara  da glasa o pitanjima koja su na dnevnom redu, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i aktima društva. Akcionar može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine društva ako ima više od 157.981 akcija sa pravom glasa. Akcionar može glasati i u odsustvu. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju više od 157.981 akcija imaju pravo da prisustvuju sednici Skupštine društva, sa tim da pravo glasa ostvaruju preko zajedničkog punomoćnika koji prisustvuje sednici ili glasaju u odsustvu. Akcionar daje punomoćje punomoćniku u pismenoj formi sa sadržinom i na način predviđen Zakonom o privrednim društvima, pri čemu  društvo nije propisalo obavezan formular punomoćja.

Odbor direktora utvrđuje 18.06.2021. godine kao dan akcionara. Pravo učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan 18.06.2021. godine nalaze na spisku akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Na osnovu Odluke o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara za 28.06.2021. godine, Društvo će dana 28.05.2021. godine objaviti/uputiti Poziv za sednicu Skupštine svim licima koja su akcionari Društva na dan 28.05.2021. godine kao dan donošenja Odluke o sazivanju Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.   

 

 

 

Poziv za Skupštinu upućuje se i generalnom direktoru, članovima Odbora direktora, revizoru Društva,  direktoru „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. , kao i licu koje je sastavilo Finansijske izveštaje IPM „ZMAJ“ a.d. za 2020.godinu (Redovne i Konsolidovane) i Finansijski izveštaj „ZMAJ-SRCE“ DOO za 2020.godinu Ovaj Poziv objavljuje se i na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze a.d., Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra hartija od vrednosti, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre, pri čemu objava traje najmanje do 28.06.2021. godine kao dana održavanja sednice Skupšine akcionara.  Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Predsednik Odbora direktora

Petar Tokarek, s.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

REDOVAN GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ IPM "ZMAJ" A.D.

ZEMUN-BEOGRAD ZA 2020.GODINU

 

KONSOLIDOVANI  GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ IPM "ZMAJ" A.D.

ZEMUN-BEOGRAD ZA 2020.GODINU

 

 

 

            Arhiva