IPM“ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD

MATIČNI BROJ: 07034822

PIB: 100001597

Datum: 06.09.2021.

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS“, br. 31/2011,112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i članovima 335., 371. stav 1. i 372. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“,br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018,  95/2018 i 91/2019)  i na osnovu Odluke o sazivanju II vanredne sednice Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d.  ZEMUN-BEOGRAD, Autoput 18, donete na III redovnoj sednici Odbora direktora IPM ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD u tekućoj godini, održanoj dana 06.09.2021. godine,  upućuje se 

SVIM AKCIONARIMA IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

Dana 06.09.2021. godine

P O Z I V

za II vanrednu sednicu Skupštine akcionara

IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

II vanredna sednica Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD održaće se u sedištu Društva, Zemun-Beograd, Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, u utorak, 28.09.2021.godine sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu Skupštine AD predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

 

a)    Prethodni postupak:

1)    Otvaranje sednice Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd i izbor

 predsednika;

2)    Imenovanje:

1     komisije za glasanje (3 člana),

2     zapisničara

3)    Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara   

  i utvrđivanje kvoruma

b)   Redovni postupak:

1)  Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 28.06.2021.godine; 

2)  Donošenje Odluke o izboru spoljnjeg revizora za reviziju Finansijskih izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2021. godinu (Redovnih i Konsolidovanih) i naknadi za njegov rad;

3)  Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom Društva velike vrednosti;

4)  Pitanja akcionara.

 

 

 

Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog reda donese predložene odluke. Za donošenje predloženih odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara izuzev za donošenje predložene odluke po tački  3. dnevnog reda redovnog postupka za koju je potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara.  Pilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Ukupan broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas, dalje, o predloženim odlukama po svim tačkama dnevnog reda glasa 157.982.959 običnih akcija, ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara iznosi 157.982.959, glasanje je javno.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Materijali za II vanrednu Skupštine AD stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva, ličnim preuzimanjem ili preko punomoćnika, na internet stranici društva: www.zmaj.co.rs., i u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, Autoput 18, u redovno radno vreme, u prostorijama Pravne službe, radnim danima od 9 do13 časova, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Akcionar društva ima pravo da učestvuje u radu II vanredne Skupštne akcionara što podrazumeva pravo akcionara  da glasa o pitanjima koja su na dnevnom redu, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i aktima društva. Akcionar može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine društva ako ima više od 157.981 akcija sa pravom glasa. Akcionar može glasati i u odsustvu. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju više od 157.981 akcija imaju pravo da prisustvuju sednici Skupštine društva, sa tim da pravo glasa ostvaruju preko zajedničkog punomoćnika koji prisustvuje sednici ili glasaju u odsustvu. Akcionar daje punomoćje punomoćniku u pismenoj formi sa sadržinom i na način predviđen Zakonom o privrednim društvima, pri čemu  društvo nije propisalo obavezan formular punomoćja.

Na internet stranici društva www.zmaj.co.rs. takođe se nalazi:

1.Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda, pravima na postavljanje pitanja, kao i o predviđenim rokovima za ostvarivanje tih prava;

2. Obaveštenje o proceduri za glasanje preko punomoćnika i informacija o načinu dostavljanja obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem od strane akcionara;

3. Opis procedure za glasanje akcionara u njegovom odsustvu, kao i formular za glasanje u odsustvu;

4. Obaveštenje o predlogu odluke koja predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti, dalje, Obrazloženje Odbora direktora kojim se preporučuje usvajanje odluke koja predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti sa izveštajem o uslovima pod kojim se  raspolaže imovinom velike vrednosti, dalje, zaključen Ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim je izvršeno raspolaganje imovinom velike vrednosti i obaveštenje o pravima nesglasnih akconara.

Odbor direktora utvrđuje 18.09.2021. godine kao dan akcionara. Pravo učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan 18.09.2021. godine nalaze na spisku akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kod Centralnog registra hartija od vrednosti. 

 

Ovaj Poziv upućuje se i generalnom direktoru, članovima Odbora direktora, kao i stručnom članu Komisije za reviziju Odbora direktora. Ovaj Poziv objavljuje se i na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze a.d., Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra hartija od vrednosti, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre, pri čemu objava traje najmanje do 28.09.2021. godine kao dana održavanja sednice Skupšine akcionara. 

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala. 

Predsednik Odbora direktora

Petar Tokarek, s.r.

 

 

 

 

 

IPM “ZMAJ“ a.d.

ODBOR DIREKTORA

Broj:III/2021

Dana: 06.09.2021.

ZEMUN-BEOGRAD

 

Na osnovu člana 335. stav 6. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019)  Odbor direktora IPM »ZMAJ« a.d. Zemun-Beograd donosi

OBAVEŠTENJE  O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU  II VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1.    Odbor direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd na III redovnoj sednici tog organa u tekućoj godini koja je održana dana 06.09.2021. godine doneo je Odluku broj III/2021 kojom saziva II vanrednu sednicu Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za dan 28.09.2021. godine (utorak) u sedištu Društva u Zemunu, ul. Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, sa početkom  u 12,00 časova.

 

2.    Odluka Odbora direktora broj III/2021 od 06.09.2021. godine iz tačke 1. čini sastavni deo ovog Obaveštenja.

 

3.    Ovo Obaveštenje i Odluka Odbora direktora broj III/2021 od 06.09.2021. godine iz tačke 1. ovog Obaveštenja integralno se objavljuje kao jedinstven dokument na internet stranci Društva, internet stranici Beogradske berze a.d.  i   Komisije za hartije od vrednosti odmah po donošenju citirane Odluke Odbora direktora, a najkasnije narednog radnog dana.

 

Predsednik Odbora direktora

Petar Tokarek, s.r.

 

 

 

 

 

IPM „ZMAJ“  a.d.                                        MATIČNI BROJ: 07034822

ODBOR DIREKTORA                                  PIB: 100001597

Broj: III/2021                                            

Dana: 06.09.2021.                                                                          

ZEMUN-BEOGRAD

Na osnovu člana 371. stav 1., člana 372. stav 1. tačka 1. i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Odbor direktora IPM ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD III redovnoj sednici  tog organa u tekućoj godini održanoj dana 06.09.2021. godine, donosi

O  D  L  U  K  U

o sazivanju II vanredne sednice Skupštine akcionara

IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

 

II vanredna sednica Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD održaće se u sedištu Društva, Zemun-Beograd, Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, u utorak, 28.09.2021.godine sa početkom u 12,00 časova.

 

Za sednicu Skupštine AD predlaže se sledeći

 

DNEVNI RED:

 

 

b)   Prethodni postupak:

4)    Otvaranje sednice Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd i izbor predsednika;

5)    Imenovanje:

3     komisije za glasanje (3 člana),

4     zapisničara

6)    Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma

c)    Redovni postupak:

4)  Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 28.06.2021.godine; 

5)  Donošenje Odluke o izboru spoljnjeg revizora za reviziju Finansijskih izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2021. godinu (Redovnih i Konsolidovanih) i naknadi za njegov rad;

6)  Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za  raspolaganje imovinom   Društva

7)        Pitanja akcionara.

 

Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog reda donese predložene odluke. Za donošenje predloženih odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara izuzev za donošenje predložene odluke po tački  3. dnevnog reda redovnog postupka za koju je potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara.  Pilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Ukupan broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas, dalje, o predloženim odlukama po svim tačkama dnevnog reda glasa 157.982.959 običnih akcija, ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara iznosi 157.982.959, glasanje je javno.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Materijali za II vanrednu Skupštine AD stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva, ličnim preuzimanjem ili preko punomoćnika, na internet stranici društva: www.zmaj.co.rs., i u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, Autoput 18, u redovno radno vreme, u prostorijama Pravne službe, radnim danima od 9 do13 časova, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Akcionar društva ima pravo da učestvuje u radu II vanredne Skupštne akcionara što podrazumeva pravo akcionara  da glasa o pitanjima koja su na dnevnom redu, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i aktima društva. Akcionar može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine društva ako ima više od 157.981 akcija sa pravom glasa. Akcionar može glasati i u odsustvu. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju više od 157.981 akcija imaju pravo da prisustvuju sednici Skupštine društva, sa tim da pravo glasa ostvaruju preko zajedničkog punomoćnika koji prisustvuje sednici ili glasaju u odsustvu. Akcionar daje punomoćje punomoćniku u pismenoj formi sa sadržinom i na način predviđen Zakonom o privrednim društvima, pri čemu  društvo nije propisalo obavezan formular punomoćja.

Odbor direktora utvrđuje 18.09.2021. godine kao dan akcionara. Pravo učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan 18.09.2021. godine nalaze na spisku akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kod Centralnog registra hartija od vrednosti. 

Na osnovu Odluke o sazivanju II vanredne sednice Skupštine akcionara za 28.09.2021. godine, Društvo će dana 06.09.2021 godine objaviti/uputiti Poziv za sednicu Skupštine svim licima koja su akcionari Društva na dan 06.09.2021 godine kao dan donošenja Odluke o sazivanju Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.

Poziv upućuje se i generalnom direktoru, članovima Odbora direktora, kao i stručnom članu Komisije za reviziju Odbora direktora. Ovaj Poziv objavljuje se i na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze a.d., Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra hartija od vrednosti, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre, pri čemu objava traje najmanje do 28.09.2021. godine kao dana održavanja sednice Skupšine akcionara. 

 

 

Predsednik Odbora direktora

Petar Tokarek, s.r.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

 

 

 

 

 

 

 

 

REDOVAN GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ IPM "ZMAJ" A.D.

ZEMUN-BEOGRAD ZA 2020.GODINU

 

KONSOLIDOVANI  GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ IPM "ZMAJ" A.D.

ZEMUN-BEOGRAD ZA 2020.GODINU

 

 

 

            Arhiva