Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011,  99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011, 111/2015 i 108/2016), privredno društvo

INDUSTRIJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA „ZMAJ“

akcionarsko društvo ZEMUN-BEOGRAD

čiji je MB 07034822 i PIB 100001597, dana 29.06.2018. godine objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

sa održane Redovne sednice Skupštine akcionara

Dana 29.06.2018. godine sa početkom u 12,00 časova održana je Redovna sednica SKUPŠTINE AKCIONARA  privrednog društva IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD,  Auto put 18

 

NA KOJOJ SU DONETE SLEDEĆE ODLUKE:

 

1)    Odluka o izboru predsednika Skupštine;

2)    Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane  dana 29.09.2017. godine;

3)    Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;

4)    Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd  koji je sastavljen shodno odredbama čl. 399. Zakona o privrednim društvima;

5)    Odluka o usvajanju Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju                    IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd u 2017.godini - Redovnih i Konsolidovanih, sa Izveštajima nezavisnog i ovlašćenog revizora;

6)    Odluka o raspodeli dobiti IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;

7)    Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja “ZMAJ-SRCE” doo Zemun-Beograd u 2017. godini i Odluka o gubitku iz poslovanja “ZMAJ-SRCE” doo Zemun-Beograd

8)    Odluka o davanju naknadnog odobrenja za sticanje odnosno raspolaganje   imovinom Društva.

    

Ukupan broj glasova kojima su raspolagali akcionari koji su imali pravo na lično učešće na ovoj sednici, imali su 157.982.959 glasova odnosno 100 % od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari, a koji na dan akcionara iznosi 157.982.959 akcija, te je postojao kvorum za ponovažan rad i odlučivanje Skupštine.

 

 

                                                                                               PREDSEDNIK SKUPŠTINE A.D.

                                                                                         Đorđe Adamov, s.r.

 

 

 

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OD 29.06.2018. GODINE

 

 

 

 

            Arhiva