IPM“ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD

MATIČNI BROJ: 07034822

PIB: 100001597

Datum: 06.09.2018.

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i članovima 335., 371. stav 1. i 372. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima  („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon,  5/2015 i 44/2018) i Odluke o sazivanju III vanredne sednice Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD, Autoput 18, donete na sednici Odbora direktora IPM ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD održanoj dana 06.09.2018. godine, upućuje se 

SVIM AKCIONARIMA IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

Dana 06.09.2018. godine

P O Z I V

za III vanrednu sednicu Skupštine akcionara

IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

III vanredna sednica Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD održaće se u sedištu Društva, Zemun-Beograd, Autoput 18, u Sali za sastanke Društva, u petak 28.09.2018. godine sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu Skupštine AD predlaže se sledeći

 

DNEVNI RED:

 

a)   Prethodni postupak:

 

1)    Otvaranje sednice Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd i izbor  

           predsednika;

2)    Imenovanje:

1     komisije za glasanje (3 člana),

2     zapisničara

3)    Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika

      akcionara i utvrđivanje kvoruma

b)   Redovni postupak:

 

1)        Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 29.06.2018. 

        godine;

2)      Donošenje Odluke o izboru spoljnjeg revizora za reviziju Finansijskih izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2018. godinu (redovnih i konsolidovanih) i naknadi za njegov rad;

3)      Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom Društva;

4)      Pitanja akcionara.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese predložene odluke.Za donošenje predloženih odluka po tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.Prilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

 

Ukupan broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas, ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara  iznosi 157.982.959, glasanje je javno.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu

Materijali za III vanrednu sednicu skupštine AD stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva, ličnim preuzimanjem ili preko punomoćnika, na internet stranici društva: www.zmaj.co.rs., i u sedištu IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, Autoput 18, u redovno radno vreme, u prostorijama Pravne službe, radnim danima od 9 do13 časova, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Akcionar društva ima pravo da učestvuje u radu III vanredne Skupštne što podrazumeva pravo akcionara  da glasa o  pitanjima koja su na dnevnom redu, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i aktima društva. Akcionar može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine društva ako ima više od 157.981 akcija sa pravom glasa. Akcionar može glasati i u odsustvu. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju više od 157.981 akcija imaju pravo da prisustvuju sednici Skupštine društva, sa tim da pravo glasa ostvaruju preko zajedničkog punomoćnika koji prisustvuje sednici ili glasaju u odsustvu. Akcionar daje punomoćje punomoćniku u pismenoj formi sa sadržinom i na način predviđen  Zakonom o privrednim društvima(„Sl.glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) pri čemu društvo nije propisalo obavezan formular punomoćja.

Na internet stranici društva www.zmaj.co.rs. takođe se nalazi :

1.Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda, pravima na postavljanje pitanja, kao i o predviđenim rokovima za ostvarivanje tih prava;

2. Obaveštenje o proceduri za glasanje preko punomoćnika i informacija o načinu dostavljanja obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem od strane akcionara;

3. Opis procedure za glasanje akcionara u njegovom odsustvu, kao i formular za glasanje u odsustvu;

Odbor direktora utvrđuje 18.09.2018. godine kao dan akcionara.

Pravo učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan 18.09.2018. godine nalaze na spisku akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kod Centralnog registra hartija od vrednosti. 

Ovaj poziv upućuje se i generalnom direktoru i članovima Odbora direktora, kao i stručnom članu Komisije za reviziju Odbora direktora. Ovaj poziv objavljuje se i na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze a.d., Komisije za hartije od vrednosti i na internet stranici Agencije za privredne registre, pri čemu objava traje do 28.09.2018.  godine kao dana održavanja sednice Skupšine a.d. 

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.              

Predsednik Odbora direktora

Petar Tokarek, s.r.

 

 

 

GLASAČKI LISTIĆ                              OBAVEŠTENJE

 

 

 

            Arhiva