Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011,  99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018 i 95/2018) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 111/2015 i 108/2016), privredno društvo

INDUSTRIJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA „ZMAJ“ akcionarsko društvo ZEMUN-BEOGRAD

čiji je MB 07034822 i PIB 100001597, dana 03.10.2019. godine objavljuje

 

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

sa održane IV vanredne sednice Skupštine akcionara

 

Dana 27.09.2019. godine sa početkom u 12,00 časova održana je IV vanredna sednica SKUPŠTINE AKCIONARA privrednog društva IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD,  Auto put 18.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje IV vanredne sednice Skupštine akcionara, potom doneta je Odluka o izboru predsednika Skupštine i imenovani su zapisničar i Komisija za glasanje od tri člana. 

Na IV vanrednoj sednici Skupštine u redovnom postupku donete su sledeće Odluke:

1)    Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane  dana 28.06.2019. godine;

2)    Odluka o izboru spoljnjeg revizora za reviziju Finansijskih izveštaja IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2019. godinu (redovnih i konsolidovanih) i naknadi za njegov rad;

Ukupan broj glasova kojima su raspolagali akcionari koji su imali pravo na lično učešće na ovoj sednici je 157.982.959 glasova odnosno 100 % od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari, a koji na dan akcionara iznosi 157.982.959  običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija-jedan glas), te je postojao kvorum za ponovažan rad i odlučivanje Skupštine. Sve Odluke donete su jednoglasno.

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE A.D.

Đorđe Adamov, s.r.

Zapisnik

 

                                                                                                                                                                            

 

 

            Arhiva