Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011,  99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 111/2015 i 108/2016), privredno društvo

INDUSTRIJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA „ZMAJ“

akcionarsko društvo ZEMUN-BEOGRAD

čiji je MB 07034822 i PIB 100001597, dana 04.10.2018. godine objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

                         sa održane III vanredne  sednice Skupštine akcionara            

Dana 28.09.2018. godine sa početkom u 12,00 časova održana je III vanredna sednica SKUPŠTINE AKCIONARA privrednog društva IPM „ZMAJ“ a.d.  ZEMUN-BEOGRAD,  Auto put 18.

 

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje III vanredne sednice Skupštine akcionara, doneta je Odluka o izboru predsednika Skupštine i imenovan je zapisničar i Komisija za glasanje od tri člana. 

 

Na III vanrednoj sednici Skupštine u redovnom postupku donete su sledeće Odluke:

 

1)      Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane  dana 29.06.2018. godine;

2)      Odluka o izboru spoljnjeg revizora za reviziju Finansijskih izveštaja  IPM „ZMAJ“ a.d.

Zemun-Beograd za 2018. godinu (redovnih i konsolidovanih) i naknadi za njegov rad;

3)      Odluka o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje  imovinom Društva.

 

Takođe, u redovnom postupku, u okviru tačke 4. dnevnog reda, na predlog akcionara KONZORCIJUM „ZMAJ“, u cilju nesmetanog poslovanja Društva i u vezi sa članom 77. Zakona o parničnom postupku (“Sl.glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013-odluka US, 74/2013-odluka US i  55/2014), Skupština akcionara donela je Odluku o imenovanju zastupnika (ostali zastupnici) koji će samostalno da zastupa IPM “ZMAJ” a.d.              Zemun-Beograd u parničnim i svim drugim sudskim postupcima kao i u postupcima koji se vode pred drugim državnim organima i organima jedinice lokalne samouprave.

Ukupan broj glasova kojima su raspolagali akcionari koji su imali pravo na lično učešće na ovoj sednici, imali su 157.982.959 glasova odnosno 100 % od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari, a koji na dan akcionara iznosi 157.982.959 akcija, te je postojao kvorum za ponovažan rad i odlučivanje Skupštine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE A.D

Zoran Koprivica, s.r.

 

ZAPISNIK SA III VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OD 28.09.2018. GODINE

 

 

 

 

 

            Arhiva