Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011,  99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021)                

 

 

 

INDUSTRIJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA „ZMAJ“

akcionarsko društvo ZEMUN-BEOGRAD

čiji je MB 07034822 i PIB 100001597,  dana  13.09.2023. godine objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

sa održane V vanredne sednice Skupštine akcionara

Dana 08.09.2023. godine sa početkom u 12,00 časova održana je V vanredna sednica SKUPŠTINE AKCIONARA privrednog društva IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD,  Auto Put 18.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje V vanredne sednice Skupštine akcionara, potom doneta je Odluka o izboru predsednika Skupštine i imenovani su zapisničar i Komisija za glasanje od tri člana. 

Na V vanrednoj sednici Skupštine u redovnom postupku donete su sledeće Odluke:

1)    Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 30.06.2023.godine; 

2)    Odluka o razrešenju direktora – članova Odbora direktora;

3)    Odluka o razrešenju člana Komisije za reviziju;

4)    Odluka o razrešenju  zastupnika iz reda ostalih zastupnika;

5)    Odluka o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme;

6)    Odluka o usvajanju Obaveštenja o pravu akcionara da bude nesaglasan sa Odlukom o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno                 multilateralne trgovačke platforme i prestanku svojstva javnog društva i sa Odlukom  o  promeni pravne forme; 

7)    Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme i prestanku svojstva javnog društva;

8)    Odluka o promeni pravne forme IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;

 

9)    Odluka o izmeni Osnivačkog akta IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću;

10)  Odluka o imenovanju direktora IPM „ZMAJ“ DOO  Zemun-Beograd.

 

Ukupan broj glasova kojima su raspolagali akcionari koji su imali pravo na lično učešće na ovoj sednici je 157.982.959 glasova odnosno 100 % od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari, a koji na dan akcionara iznosi 157.982.959  običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija-jedan glas), te je postojao kvorum za ponovažan rad i odlučivanje Skupštine. Dalje, 157.982.959  akcija sa pravom glasa koje su učestvovale u glasanju na ovoj Skupštini predstavljaju 100 %  osnovnog kapitala Društva.

Sve Odluke na ovoj sednici Skupštine donete su propisanom većinom u  skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, odnosno   sa  157.982.959  glasova   „ZA“ ,    niko nije glasao   „PROTIV“,     uzdržanih nije bilo.

 

 

 

 

                                                                                           Predsednik Skupštine akcionara

                                                                                   IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

                                                                                               Ernest Mezei, s.r    

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiva

 

 

 

REDOVAN GODIŠNJI  IZVEŠTAJ IPM "ZMAJ" A.D.  ZA  2022.GODINU 

KONSOLIDOVAN GODIŠNJI  IZVEŠTAJ IPM "ZMAJ" A.D.  ZA  2022.GODINU  

ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022 GOD. SA IZVEŠTAJIMA REVIZORA  (REDOVNIH I KONSOLIDOVANIH) 

ODLUKA O RASPODELI DOBITI - 2022 

 

 

 

 

KONSOLIDOVANI - ZMAJ - 2021

 

REDOVAN - ZMAJ - 2021

ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GOD. SA IZVEŠTAJIMA REVIZORA  (REDOVNIH I KONSOLIDOVANIH)

 

ODLUKA O RASPODELI DOBITI

 

REDOVAN – ZMAJ – 2020

 

KONSOLIDOVANI  – ZMAJ – 2020

 

ODLUKA O  USVAJANJU FIN. IZV. - 2020

 

ODLUKA O RASPODELI DOBITI – 2020