Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011,  99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011, 111/2015 i 108/2016), privredno društvo

 

INDUSTRIJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA „ZMAJ“

akcionarsko društvo ZEMUN-BEOGRAD

čiji je MB 07034822 i PIB 100001597, dana 02.10.2017. godine objavljuje

 

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

sa održane II vanredne sednice Skupštine akcionara

 

Dana 29.09.2017. godine sa početkom u 12,00 časova održana je II vanredna sednica SKUPŠTINE AKCIONARA  privrednog društva IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD,                       Auto put 18

 

NA KOJOJ SU DONETE SLEDEĆE ODLUKE:

 

1)    Odluka o izboru predsednika Skupštine;

2)    Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane  dana 29.06.2017. godine;

3)    Odluka o izboru spoljnjeg revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017.

      godinu (redovnih i konsolidovanih)  i naknadi za njegov rad;

4)    Odluka o raspodeli dobiti “ZMAJ-SRCE”doo Zemun-Beograd;

5)    Odluka o davanju naknadnog odobrenja za sticanje odnosno raspolaganje imovinom Društva.

 

Ukupan broj glasova kojima su raspolagali akcionari koji su imali pravo na lično učešće na ovoj sednici, imali su 157.982.959 glasova odnosno 100 % od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari, a koji na dan akcionara iznosi 157.982.959 akcija, te je postojao kvorum za ponovažan rad i odlučivanje Skupštine.

 

 

                                                                                               PREDSEDNIK SKUPŠTINE A.D.

                                                                                                                 Đorđe Adamov, s.r.

 

ZAPSINIK SA II VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA OD 29.09.2017. GODINE

 

 

 

            Arhiva