Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011,  99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 65. Zakona  o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), privredno društvo

 

INDUSTRIJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA „ZMAJ“

akcionarsko društvo ZEMUN-BEOGRAD

čiji je MB 07034822 i PIB 100001597, dana 29.09.2022. godine objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

sa održane III vanredne sednice Skupštine akcionaraDana 28.09.2022. godine sa početkom u 12,00 časova održana je III vanredna sednica SKUPŠTINE AKCIONARA privrednog društva IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD,  Auto put 18.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje III vanredne sednice Skupštine akcionara, potom doneta je Odluka o izboru predsednika Skupštine i imenovani su zapisničar i Komisija za glasanje od tri člana. 

Na III vanrednoj sednici Skupštine u redovnom postupku donete su sledeće Odluke:

1)  Odluka  o  usvajanju  Zapisnika  sa prethodne sednice Skupštine održane        

     dana 27.06.2022.godine;

2)  Odluka   o   izboru   spoljnjeg  revizora   za   reviziju  Finansijskih  izveštaja

     IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za 2022. godinu (Redovnih i Konsolidovanih)

     i naknadi za njegov rad;

 

Ukupan broj glasova kojima su raspolagali akcionari koji su imali pravo na lično učešće na ovoj sednici je 157.982.959 glasova odnosno 100 % od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari, a koji na dan akcionara iznosi 157.982.959  običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija-jedan glas), te je postojao kvorum za ponovažan rad i odlučivanje Skupštine. Sve Odluke donete su jednoglasno.

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE A.D.

Đorđe Adamov , s.r.

.

 

ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA POSLOVNU 2022.GODINU

 

 

ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GOD. SA IZVEŠTAJIMA REVIZORA  (REDOVNIH I KONSOLIDOVANIH)

 

ODLUKA O RASPODELI DOBITI

 

 

 

 

 

 

            Arhiva

 

 

 

 

 

 

KONSOLIDOVANI - ZMAJ - 2021

 

REDOVAN - ZMAJ - 2021